KUNSTNERE / ARTISTS

KVAE & BARK

(Karoline Sætre (f. Elverum, 1992) og Øyvind Novak Jenssen (f. Drammen, 1988)) er en kunstnerduo som bor og arbeider i Trysil. I sine prosjekter utforsker de forskjellige biotoper gjennom performative serveringer. De arbeider i skogen, i fjæra, på fjellet og i byen - og blir kjent med steders egenart gjennom sanking og bearbeidelse av naturens egne råvarer og materialer. Prosjektene deres tar ofte form som installasjoner med tidsavgrensede performative innslag, og baserer seg på narrativ som de har blitt kjent med gjennom lengre tilstedeværelse i kontekstene de presenteres i. Duoen bruker tekstlige og spiselige elementer for å introdusere publikum for sine observasjoner og følelser.

KVAE & BARK is an artist duo consisting of Karoline Sætre (f. Elverum, 1992) and Øyvind Novak Jenssen (f. Drammen, 1988). In their projects, they explore different biotopes through performative servings. They work in the forest, on the shore, in the mountains and in the city - and get to know the uniqueness of places through collecting and processing nature’s own raw materials. Their projects often take the form of installations with time-limited performative elements, and are based on narratives that they have become familiar with through a longer presence in the contexts in which they are presented. The duo uses textual and edible elements to introduce the audience to their observations and emotions. https://kvaeogbark.com/


Geir Tore Holm

(f. Tromsø, 1966) vokste opp i Olmmáivággi/Manndalen i Troms. Han er billedkunstner, bor og arbeider på gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold sammen med Søssa Jørgensen. Sammen startet de stedskunstfellesskapet Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål, Nordland i 2003. Geir Tore Holm var prosjektleder for etableringa av Kunstakademiet i Tromsø i 2007 og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med doktorgradsprosjektet Poetikk for estetikk i endring som han disputerte med i 2017. Han har vært kurator for en rekke utstillinger, senest Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš ved Henie Onstad Kunstsenter. Geir Tore Holm har Statens garantiinntekt for kunstnere og fikk John Savio-prisen 2015.

Geir Tore Holm was born in Olmmáivággi/Manndalen in Troms, Norway. He is a visual artist living and working at the farm Øvre Ringstad in Skiptvet, Østfold, with Søssa Jørgensen. Together they created the land art community Sørfinnset skole/the nord land in Gildeskål, Nordland in 2003. Holm was the project manager for establishing Tromsø Art Academy in 2007 and a PhD fellow at the Academy of Fine Art in Oslo with the project Poetics for Changing Aesthetics, which was the foundation of his dissertation in 2017. He has curated a range of exhibitions, most recently Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš at Henie Onstad Kunstsenter. Holm holds a Norwegian state scholarship for artists [Statens garantiinntekt for kunstnere]. In 2015, he received the John Savio Award.


Søssa Jørgensen

(f. Oslo, 1968), er bosatt i Skiptvet. Arbeider hovedsakelig fra Skiptvet og Gildeskål. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995). Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, lydkunst og performance, har hun formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. I samarbeide med kunstnerkollega Yngvild Færøy står hun bak “BallongMagasinet” som har produsert og vist en mengde radio- og lydkunst prosjekter. Da hun i 1993 startet «Balkong» sammen med Geir Tore Holm, med deres eget hjem som visningssted, ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger den inngår i, sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. De hjemlige erfaringene med kunstpraksis har ført til andre aktiviteter. De etablerte sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, kunstnere fra Thailand, «Sørfinnset skole/ the nord land» i 2003, i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur og arbeider nå videre i sammenhenger hvor bred estetikk inngår i videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur. Siden 2010 har Jørgensen og Holm bodd på gården Øvre Ringstad. Derifra blir dagene delt mellom kunstproduksjon og gårdsliv.

Søssa Jørgensen (b. 1968, Oslo), lives in Skiptvet and works in Skiptvet and Gildeskål. She studied at the Trondheim Academy of Fine Art and the Norwegian University of Life Sciences. In parallel to her own work that includes video, photography, sound and performance art, she has also mediated, written and lectured about contemporary art. Together with artist Yngvild Færøy and “BallongMagasinet”, she is responsible for an extensive amount of sound and radio-art productions. In 1993 she founded “Balkong” with Geir Tore Holm. With their own home serving as a exhibition space, the question of what art can be and in what context it can be contained became central to their common work, with a focus on art as practical dialogue. Art practice related to these domestic experiences has led to other long term collaborations, such as with Thai artists Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija and their “land project” in Chiang Mai, Thailand. The four of them founded Sørfinnset skole/the nord land in 2003, located in Gildeskål. This project focuses on natural resource use, knowledge exchange, and small scale architecture. Jørgensen and Holm has lived at the farm Øvre Ringstad since 2010. The farm has become a standalone measure of how to use life and the days in a meaningful way; combining theory and practice, the urban and the rural, the social and the private, nature and culture.


Espen Sommer Eide

(f.1972 i Oslo) er en komponist og kunstner basert i Bergen. Hans kunstneriske praksis involverer tidsbaserte medium, med musikk og lyd som sentrale elementer, og en eksperimentell tilnærming til instrumenter, arkiver, steder og språk.

I tillegg til installasjon og performance har han en mangeårig karriere innen eksperimentell elektronisk musikk, med utgangspunkt i technomiljøet i Tromsø på 90-tallet, med hovedprosjektene Alog og Phonophani, og en rekke utgivelser på plateselskapene Rune Grammofon, Sofa og Hubro.

Verkene hans har vært utstilt og fremført på steder som Bergen Kunsthall, Bergen Assembly, Manifesta, Marres Maastricht, Henie Onstad kunstsenter, Kode, Stedelijk Museum, Sami Center for Contemporary Art, De Halle Haarlem, Dark Ecology, Sonic Acts, Mutek festival, GRM Paris, Performa Festival, Museo Reina Sofia m.fl. Alogs album Miniatures ble tildelt spellemannpris i 2006. Sommer Eide har vært involvert i mange samarbeidsprosjekter på scenekunstfeltet, og har vært medlem av Verdensteatret siden 2010.

http://sommer.alog.net

Espen Sommer Eide (b. 1972) is a composer and artist based in Bergen, Norway. His artistic practice involves time-based media with a special focus on music and sound, characterized by an experimental approach to instruments, archives, places and languages. In addition to installation and performances, he is a representative of experimental electronic music from Norway, growing out of the techno scene of Tromsø in the 90s, with main projects Alog and Phonophani, and a string of releases on the labels Rune Grammofon, Hubro, Sofa and others. His works have been exhibited and performed at Bergen Kunsthall, Bergen Assembly, Manifesta, Marres, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, De Halle Haarlem, Dark Ecology, Sonic Acts, Mutek festival, GRM/Presences Électronique, Performa Festival, Museo Reina Sofia and more. Sommer Eide is also a member of the theatre/art collective Verdensteatret, with extensive international touring and exhibi­tions. http://sommer.alog.net


Andrea Bakketun

(f. 1983, Trondheim) er en billedkunstner basert i Oslo. Hun har sin utdanning fra Rietveld Academie, Amsterdam (BFA) og Kunstakademiet i Oslo (MFA). Bakketuns kunstnerskap undersøker fysiske forandringer og biologiske prosesser i våre omgivelser, og knytter disse opp mot den menneskelige psyke. Hennes arbeider manifesteres som regel i installasjoner, skulptur og video, der bevegelse er et gjennomgående materiale. I arbeidsprosessen anvender hun en kombinasjon av vitenskaplige og lekne metoder, og lar visningssituasjonene være et åpent felt for eksperimenter, observasjon og refleksjon. Ved å se på økosystem og sammenhenger mellom alt levende og ikke-levende, undersøker Bakketun hvordan det hun gjør som enkeltkunstner er del av en større helhet.

Hun har stilt ut ved institusjoner som Kunstnerforbundet, Oslo; Oslo Kunstforening; Kunsthaus Essen; TSSK, Trondheim; Hacienda, Zürich; UKS, Oslo; Høstutstillingen; Østlandsutstillingen; Autocenter, Berlin og GLStrand, København. Samarbeid og kuratoriske prosjekter er også en viktig del av hennes praksis, blant annet var hun initiativtaker til kunstfestivalen Five thousand generations of birds og utstillingsprosjektet Grand Complications. Sistnevnte resulterte i en bok gitt ut på Distanz Verlag.

http://www.andreabakketun.net/

Andrea Bakketun is an artist (born 1983, Trondheim, NO) living and working in Oslo, Norway. She obtained her BFA at the Rietveld Academie in Amsterdam and an MFA from the Academy of Fine Art in Oslo. In her artistic practice, she explores physical changes and biological processes in the environment and associates them with the human psyche. Her works usually take the form of installations, sculptures and videos that use movement as artistic material. Her work process involves a combination of scientific and playful methods that allow the exhibitionary situation to become an open field for experimentation, observation and reflection. By looking at the ecosystem and connections between living and non-living things, Bakketun explores how what she does as an individual artist is part of a larger whole.\\  She has exhibited at institutions such as Kunstnerforbundet, Oslo, Oslo Kunstforening, Volt, Bergen, Kunsthaus Essen, TSSK, Trondheim, Hacienda, Zürich, UKS, Oslo, Høstutstillingen, Skulpturtriennalen, Autocenter, Berlin and GL Strand, Copenhagen. Collaboration and curatorial projects are also important in Bakketun’s practice. Among other things, she initiated the art festival Five Thousand Generations of Birds and the exhibition project Grand Complications. The latter resulted in a book published by Distanz Verlag.

http://www.andreabakketun.net/


Randi Nygård

(fødd 1977 i Bergen) er ein kunstnar, kurator og skribent som bur og jobbar i Oslo. Ho har ei mastergrad frå Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, 2006. Hennar verk tek utgangspunkt i vitskaplege fakta eller hypotesar som kryssar samfunnet og det sosiale med naturen sine krefter og evner. I tre-dimensjonale collagar, teikningar og installasjonar freistar ho å visualisera hypotesane og kreftene på ein poetisk måte. Ho har lete seg inspirera av at tida kanskje ikkje går men oppstår mellom ting, at isbrear pustar, at tennene våre er linka til evna til å hugsa og at ord på like stavingar ofte står for ting med likande visuelle former. Nygård har hatt separatutstillingar på mellom anna Kunstverein Springhornhof i Tyskland, YYZ Artists Outlet i Toronto, Canada, Tag Team Studio i Bergen, Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og No- Place i Oslo. Ho har delteke på ei rekke gruppeutstillingar i inn- og utland mellom anna ved Tegnebiennalen 2019, Contemporary Art Center of Thessaloniki, Kunstverein Springhornhof i Tyskland, Bruce High Quality Foundation i New York og Museo Nazionale di Sant’Angelo i Roma, i tillegg til Kunstnernes Hus, QB Gallery, Tromsø Kunstforeining og Fotogalleriet i Oslo. I 2014 mottok ho Statens 5-årig arbeidsstipend. Ho har hatt residencyopphald ved W17, Kunstnernes Hus, URRA i Buenos Aires, Argentina og på Nordisk Kunstnarsen- ter i Dale. Nygård er innkjøpt av fleire privat kunstsamlinga i inn- og utland og er representert i Stockholms Laen, Oslo Kommune og Trondheim kommune sine kunstsamlingar. Nygård er del av Ensayos, eit internasjonalt og tverrfagleg prosjekt kor kunstnarar, samfunns- og naturvita- rar og filosofar undersøker tema knytta til politisk økologi. I lag med Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen og Karolin Tampere jobbar Nygård med Ensayo#4, der forvaltning av havet og kystlinja står sentralt. Som del av prosjektet redigerte Nygård og Tampere i 2018 ei tverrfagleg bok som tek utgangspunkt i den norske Havres- surslova sin andre paragraf som seier at dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet. I 2019 og 2020 har Nygård og Ensayo#4 ha ei rekke arrangement på Kunstnernes Hus, relaterte til orda i denne lovteksten. https://www.randinygard.com/ http://ensayostierradel

Randi Nygård (b.1977) lives and works in Oslo. She graduated from Trondheim’s Academy of Fine Art in 2006. In 2014, Nygård was awarded the “Statens Arbeidsstipend”, Norway’s prestigious five-year working grant. Recent solo shows were held at Trøndelag senter for samtidskunst (Trondheim), YYZ Artists Outlet (Toronto, Canada), Tag Team Studio (Bergen), NoPlace (Oslo) and Akershus Kunstsenter (Lillestrøm). Nygård has also taken part in numerous group exhibitions internationally, including Kunstverein Springhornhof (Neuenkirchen, Germany), Bruce High Quality Foundation (New York), Fotogalleriet (Oslo), QB Gallery (Oslo), and Kunstnernes Hus (Oslo). Nygård has been an artist in residence at W17 Kunstnernes Hus in Oslo, the Nordisk kunstnarsenter in Dale, with Ensayos at Bruce High Quality Foundation in New York, and at URRA i Buenos Aires. She occasionally writes about art and nature and is a member of the international, interdisciplinary, and ecological project Ensayos.


Marie Nerland

er en kunstner og kurator fra Molde basert i Bergen. Hun har bakgrunn fra studier i statsvitenskap, litteraturvitenskap og har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og en MA-grad i kuratorisk praksis fra Kunstakademiet i Bergen.

Som kunstner arbeider hun primært med performance, men også med video og tekstbaserte arbeider. Ofte er prosjektene i samarbeid med andre kunstnere. Kommende prosjekter er blant annet en utstilling og performance i samarbeid med Icaro Zorbar på Oppland kunstsenter (2022) og en performance i samarbeid med Nayara Leite og Mari Kvien Brunvoll på Lydgalleriet i Bergen (2023).

Seneste prosjekter er vist ved Small Projects i Tromsø (2019), PAAKT i Amsterdam (2019) og Hordaland kunstsenter (2018), alle tre i samarbeid med Nickel van Dujivenboden, og en lecture performance på Landmark, Bergen kunsthall (2017). Tidligere presentert har vært vist på blant andre Hordaland kunstsenter, Stiftelsen 3,14, Landmark, Bergen kunsthall, Lydgalleriet, BIT Teatergarasjen, Black Box Teater & UKS, TOU Scene (Stavanger), Teaterhuset Avantgarden (Trondheim), Atelier Concorde (Oslo) Lisboa), Kino Šiška (Ljubljana), Škuc Gallery / Mladi Levi (Ljubljana), artgenda biennalen (Hamburg), Center for Performance Research (Wales) og festivalen Performa / Platforma (Maribor, Slovenia).

I 2008 grunnla hun Volt, et langsiktig kuratorisk initiativ som kuraterer og presenterer nye prosjekter av samtidskunstnere. Tidligere prosjekter har tatt form av utstillinger, tidsbaserte medier, performance, diskursive prosjekter og lydkunst.

https://www.marienerland.no/ og https://v-o-l-t.no/

Marie Nerland is an artist and curator based in Bergen, Norway. She has studied political science, comparative literature, and holds a master degree in theatre studies from the University of Bergen and a MA-level degree in curatorial practice from the Bergen Academy of Art and Design. In 2008 she founded Volt, a long-term curatorial initiative that commissions and presents new projects by contemporary artists. Past projects have taken the form of exhibitions, time-based media, performances, discursive projects and sound art. Since 1999 she has been working as an artist in different collaborative performance-based projects. Upcoming projects are at Lydgalleriet (2022), Oppland kunstsenter (2022) and Paviljong Våtmark at Østensjøvannet in Oslo (2022). Her last projects have been presented at PAKT, Amsterdam (2019), Small Projects, Tromsø (2019), Hordaland Kunstsenter (2018) and Landmark, Bergen Kunsthall (2017).


Signe Lidén

(f. 1981 i Trondheim) er en kunstner basert i Oslo. Hun har en BA fra KHIO og MA fra KHIB og Nordic Sound Art programmet. Arbeidene hennes består av lydinstallasjoner og performance til mer dokumentariske former, som lydessay og arkiver. Lidén er interessert i hvordan steder resonnerer; i minnet, i språket, i materialer, som ideologiske manifestasjoner og politiske territorier. I 2019 startet hun DOKK -scene for framtidsfigurasjon, et initiativ som arbeider med å skape grobunn for et erfaringsbasert vokabular for langtidstenkning gjennom stedsstudier, instrumentbygging og produksjon av kunstverk.

http://www.signeliden.com

Signe Lidén (b. 1981 in Trondheim) is an artist based in Oslo. Her work explores relations between place, sensing and sound. Through field recording, instrument-building and conversations, she approaches place as a dynamic becoming produced by geological, biological and atmospheric processes, as well as social and economic relations. Her work spans sound installations, video and performance to more documentary forms such as sound essays and archives. Lidén’s project The Tidal Sense (2019) consisted of a residency, exhibition and seminar, commissioned by LIAF. Field Modulations is a series of works and exhibitions created during Sound Art Residency at St John’s College, Oxford. Vertical Studies, a collaboration with Espen Sommer Eide, generated the performance Acoustic Shadows and Boundary Reflections (2017), shared at the Sonic Acts Festival (Amsterdam) and Borealis Festival (Bergen), and Altitude and History (2016) for the Dark Ecology project. The collaboration The Cold Coast Archive (2010–2012) was launched at the Centre for PostNatural History (Pittsburgh, 2012) and presented at The Long Now Foundation (2012), Eastern Bloc (Montreal, 2016) and L´Atelier (Nantes, 2019). She was commissioned to make works for SALT, Volt, the Hordaland Art Centre, Kunsthall Oslo, nyMusikk and Touch Radio, among others. Lidén has initiatated the upcoming groupe projects Pavilion Wetland and Academy of Rhythmorphology with Hilde Methi and Arjen Mulder.